LLF 2019: Regulamin / Rules and regulations of 48. LLF / Ordnung des 48. Lubuskie Filmsommer


REGULAMIN 48. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO – ŁAGÓW 2018
§1
1. 48. edycja Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019 – odbywa się w dniach 23-30 czerwca 2019 r. w Łagowie Lubuskim.
2. Lubuskie Lato Filmowe, ma charakter konkursu filmów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej połączonym z przeglądem różnych kinematografii światowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów środkowoeuropejskich.
3. Celem Lubuskiego Lata Filmowego jest popularyzacja sztuki filmowej, a także wyróżnienie najlepszych filmów oraz ich twórców.
4. Lubuskie Lato Filmowe stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń, służy rozszerzeniu współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami w dziedzinie twórczości filmowej.
5. Lubuskie Lato Filmowe promuje filmy o wysokich walorach artystycznych.

§2
1. Organizatorem Lubuskiego Lata Filmowego jest Klub Kultury Filmowej w Zielonej Górze.
2. Organizator zaprasza do współudziału w organizacji inne jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację programu 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019.
3. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Lubuskiego Lata Filmowego, kieruje Biuro Organizacyjne powołane przez Dyrektora Lubuskiego Lata Filmowego.

§3
1. Na program 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019 składają się: pokazy filmów konkursowych, pokazy specjalne, konferencje prasowe, spotkania twórców z publicznością, seminaria, spotkania edukacyjne, imprezy towarzyszące.
2. Biuro Organizacyjne zaprasza zainteresowane osoby, stowarzyszenia, instytucje do organizowania w ramach 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019, spotkań, seminariów, stoisk handlowych i promocyjnych, pokazów, wystaw i innych imprez służących rozwojowi sztuki i kultury filmowej.

§4
1. Do konkursu filmów fabularnych w ramach 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019, wybierane są przede wszystkim filmy wyprodukowane od 1 stycznia 2018 roku do 1 czerwca 2019 roku na nośnikach DCI, Blu-ray lub DVD, stanowiące odrębną całość artystyczną, których minimalny czas projekcji wynosi 60 minut.
2. Do konkursu filmów dokumentalnych w ramach 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019, wybierane są przede wszystkim filmy wyprodukowane od 1 stycznia 2018 roku do 1 czerwca 2019 roku na nośnikach DCI, Blu-ray lub DVD, stanowiące odrębną całość artystyczną.
3. Do konkursu krótkich filmów fabularnych w ramach 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019, wybierane są przede wszystkim filmy wyprodukowane od 1 stycznia 2018 roku do 1 czerwca 2019 roku na nośnikach DCI, Blu-ray lub DVD, stanowiące odrębną całość artystyczną, których maksymalny czas projekcji wynosi 60 minut.
4. Dyrektor, może zdecydować w szczególnych przypadkach o dopuszczeniu do konkursu filmów wyprodukowanych przed terminem podanym w punkcie 1 do 3.

§5
1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia filmu jest wypełnienie druku zgłoszenia (entry form), który zawiera w swojej treści warunki zgłoszenia filmu, zasady kwalifikowania filmu do udziału w festiwalu i warunki udziału filmu w festiwalu.
2. Filmy do konkursu wybierane są przez organizatorów Lubuskiego Lata Filmowego, a wyborem kieruje Dyrektor w konsultacji z krytykami filmowymi, organizatorami festiwali i przeglądów filmowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
3. Doboru osób wytypowanych do konsultacji każdorazowo dokonuje Dyrektor.

§6
1. Nagrody regulaminowe przyznaje JURY.
2. Przewodniczących i członków Jury powołuje Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego.

§7
1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii filmu fabularnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”, nagroda organizatorów im. J. Burskiego.
2. Ustala się następującą nagrody regulaminowe w kategorii filmu dokumentalnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
3. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii krótki film fabularny: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
4. Inne nagrody (pozaregulaminowe) fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje mogą być wręczane po uzgodnieniu z Dyrektorem Lubuskiego Lata Filmowego.
5. Wysokość nagród ujętych w pkt. 1 do 3 ustala Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego.

§8
1. Biuro Organizacyjne, zaprasza wybranych członków ekip realizatorów filmów i pokrywa koszty ich pobytu na Lubuskim Lecie Filmowym.
2. O zaproszeniu osób ujętych w pkt. 1 decyduje Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego.
3. Realizatorzy filmów konkursowych przedstawiają swój film, uczestniczą w spotkaniu z publicznością i mediami.

§9
Do udziału w 48. Lubuskim Lecie Filmowym – Łagów 2019 zaprasza się: ekipy realizatorów filmów konkursowych na zasadach określonych w §8 regulaminu, wybitnych twórców i realizatorów filmowych pracujących w kraju i za granicą, przedstawicieli prasy, radia i telewizji, dystrybutorów i organizatorów różnych form upowszechniania sztuki filmowej w kraju i za granicą, zagranicznych producentów, dystrybutorów i dziennikarzy.

§10
W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego.

§11
Zgłoszenie udziału filmu w Lubuskim Lecie Filmowym lub przyjęcie zaproszenia filmu do udziału w Lubuskim Lecie Filmowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i ustaleń zawartych w zgłoszeniu filmu (entry form).

Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego
Andrzej Kawala

RULES AND REGULATIONS
48th International Film Festival – Lubuskie Film Summer – Łagów 2019
§1
1. The 48th edition of Lubuskie Film Summer – Łagów 2019 will be held between June 24th – 30th 2019 in Łagów Lubuski.
2. Lubuskie Film Summer is a competition of Eastern and Central European films and a review of international cinema with special focus on Central and Eastern European cinema.
3. The aim of the festival is to promote film art and to award best films and their directors.
4. The festival is a forum for exchange of opinions and experiences. It aims to enable cooperation between participating countries in the field of film art.
5. The festival promotes films of a high artistic value.

§2
1. The organiser of Lubuskie Film Summer is the Film Culture Club in Zielona Góra.
2. The organiser invites to cooperate other state, community and private organisations which intend to contribute with material or financial assistance towards the preparation and realization of the programme of 48th Lubuskie Film Summer – Łagów 2019.
3. Actions related directly to preparation and course of Lubuskie Film Summer are coordinated by the Organizing Bureau, appointed by the Festival’s Director.

§3
1. The programme of 48th Lubuskie Film Summer – Łagów 2019 includes: screenings of films in competitions, special screenings, press conferences, meetings with filmmakers and audience, seminars, educational meetings and special events.
2. The Organizing Bureau of the Lubuskie Film Summer invites all people, associations and institutions interested to organize meetings and seminars, promotional and sale booths, shows, exhibitions and other events promoting film art and culture within the frames of 48th Lubuskie Film Summer – Łagów 2019.

§4
1. Films entering the Feature Films Competition of 48th Lubuskie Film Summer – Łagów 2019 are limited to DCI, Blu-ray or DVD films produced mostly between January 1st 2018 and June 1st 2019, which are original works with running time over 60 minutes.
2. Films entering the Documentary Films Competition of 48th Lubuskie Film Summer – Łagów 2019 are limited to DCI, Blu-ray or DVD films produced mostly between January 1st 2018 and June 1st 2019, which are original works.
3. Films entering the Short Feature Films Competition of
48th Lubuskie Film Summer – Łagów 2019 are limited to DCI, Blu-ray or DVD films produced mostly between January 1st 2018 and June 1st 2019, which are original works with running time up to 60 minutes.
4. Under exceptional circumstances, by the decision of Director of Lubuskie Film Summer, films produced before the dates given in points 1, 2 and 3 of paragraph 4 may be allowed to enter the competition.

§5
1. The necessary condition for registration and participation in the festival is completing and submitting entry form which includes conditions, regulations of selection and participation of the film in the festival.
2. Films are selected to the competition by festival organizers; selection process is led by the Director of the Festival in consultation with film critics as well as festivals’ and reviews’ organizers in Central and Eastern Europe.
3. Consultants for the film selection are appointed personally by the Director.

§6
1. Awards described in this regulation will be awarded by the Jury.
2. The members of the Jury as well as the Chairman of the Jury are appointed by the Director of the Festival.

§7
1. The following Regulation Awards in the feature films category are established:
“Golden Grape”, “Silver Grape”, “Bronze Grape”, Juliusz Burski Prize of Organizers.
2. The following Regulation Awards in the documentary films category are established:
“Golden Grape”, “Silver Grape”, “Bronze Grape”.
3. The following Regulation Awards in the short feature film category are established:
“Golden Grape”, “Silver Grape”, “Bronze Grape”.
4. Other, non-regulation awards funded by private persons, organizations or institutions may be granted with the approval of the Director of Lubuskie Film Summer.
5. Monetary value of the Awards stated in points 1 and 2 of this paragraph is decided by the Director of Lubuskie Film Summer.

§8
1. The festival invites and covers accommodation costs for selected members of the film production crew.
2. The aforementioned decision is made by the Director of the Lubuskie Film Summer.
3. Film production crews of films taking part in the competition present their films and participate in meetings with audience and media.

§9
Invited to participate in the 48th Lubuskie Film Summer – Łagów 2019 are as following: production crew of competition films as outlined in paragraph 8, outstanding creative artists and filmmakers working in Poland and abroad, representatives of press, radio and television, distributors and organizers of various forms of film art promotion both domestic and from abroad, foreign producers, distributors and journalists.

§10
In matters not dealt within the Rules and Regulations, a decision will be made by the Director of Lubuskie Film Summer.

§11
Submitting a film or accepting the invitation to participate in 48th Festival Lubuskie Film Summer – Łagów 2019 is tantamount to acceptance of these Rules and Regulations and the determinations included in the entry form.

Director of Lubuskie Film Summer
Andrzej Kawala


Ordnung
ORDNUNG des 48. Lubuskie Filmsommer – ŁAGÓW 2019
§ 1
1. 47. Edition des Lubuskie Filmsommers – Łagów 2019 – findet in dem Zeitraum vom 23. Juni bis zum 30. Juni 2019 in Łagow Lubuski statt.
2. Lubuskie Filmsommer ist ein Wettbewerb von Filmen aus Ländern in Mittel – und Osteuropa, der mit einer Durchsicht der Weltkinematografie verbunden ist, mit einem besonderen Platz für das mitteleuropäische Kino.
3. Das Ziel von dem Lubuskie Filmsommer ist die Popularisierung der Filmkunst und Ehrung der besten Spielfilme und ihrer Autoren.
4. Lubuskie Filmsommer stellt einen Austausch der Ideen und Erfahrungen dar und dient zur Verbreiterung der Zusammenarbeit in der Filmbranche zwischen den einzelnen Ländern.
5. Lubuskie Filmsommer wirbt für Filme mit einer hohen artistischen Qualität.

§ 2
1. Veranstalter des Lubuskie Filmsommers ist der Filmkulturklub aus Zielona Góra.
2. Der Veranstalter lädt zur Beteiligung an der Organisation staatliche, soziale und private Einheiten, die einen sachbezogenen bzw. finanziellen Beitrag an der Vorbereitung und der Realisation des Programmes von Lubuskie Filmsommer planen ein.
3. Die Arbeiten, die mit der Vorbereitung sowie dem Verlauf von Lubuskie Filmsommer verbunden sind leitet das organisatorische Büro, welches von dem Direktor von Lubuskie Filmsommer berufen wurde.

§ 3
1. Das Programm von 48. Lubuskie Filmsommer – Łagów 2019 bilden: Wettbewerbsfilmvorführungen, Sondervorführungen, Pressekonferenzen, Treffen der Filmautoren mit dem Publikum, Seminare, Bildungstreffen, begleitende Veranstaltungen.
2. Das organisatorische Büro lädt interessierte Personen, Vereine, Institutionen zu den im Rahmen des 48. Lubuskie Filmsommers – Łagów 2019 organisierten Treffen, Seminaren, Werbe- und Verkaufsständen, Vorführungen, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen, die der Entwicklung der Kunst und Filmkultur dienen ein.

§ 4
1. Zu dem Spielfilmwettbewerb im Rahmen des 48. Lubuskie Filmsommers – Łagów 2019 wurden hauptsächlich Filme ausgewählt, die zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 1. Juni 2019 auf DCI, Blu-ray oder DVD Datenträger produziert wurden und bei denen die Dauer des Films mindestens 60 Minuten beträgt.
2. Zu dem Dokumentarfilmwettbewerb im Rahmen des 48. Lubuskie Filmsommers – Łagów 2019 wurden hauptsächlich Filme ausgewählt, die zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 1. Juni 2019 auf DCI, Blu-ray oder DVD Datenträger produziert wurden und welche eine artistische Gesamtheit bilden.
3. Zu dem Kurzfilmwettbewerb im Rahmen des 48. Lubuskie Filmsommers – Łagów 2019 wurden hauptsächlich Filme ausgewählt, die zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 1. Juni 2019 auf DCI, Blu-ray oder DVD Datenträger produziert wurden, welche eine artistische Gesamtheit bilden und bei denen die Dauer des Films maximal 60 Minuten beträgt.
4. Der Direktor kann darüber entscheiden ob die Filme, die außerhalb des in den Punkten 1., 2. und 3. genannten Zeitraums produziert wurden zum Wettbewerb zugelassen werden.

§ 5
1. Die Bedingung der Annahme der Anmeldung des Filmes ist die Ausfüllung des Anmeldeformulars, welches die Bedingungen der Anmeldung, Qualifikationsregelungen der Filme zur Teilnahme an dem Festival und Bedingungen der Teilnahme beinhaltet.
2. Die Filme zum Wettbewerb werden von den Organisatoren gewählt. Die Auswahl führt der Direktor in einer Konsultation mit Filmkritikern, Organisatoren des Filmfestivals und Filmdurchsichten in den Ländern von Mittel- und Osteuropa durch.
3. Die Auswahl der Personen zur Konsultation führt jeweils der Direktor durch.

§ 6
1. Die vorschriftsmäßigen Preise verleiht eine Jury.
2. Die Vorsitzenden und die Mitglieder der Jury beruft der Direktor des Lubuskie Filmsommers.

§ 7
1. Es wurden folgende vorschriftsgemäße Preise in der Kategorie Spielfilme festgelegt: „Die goldene Traube“, „Die silberne Traube“, „Die bronzene Traube“, J. Burski Preis der Organisatoren
2. Es wurden folgende vorschriftsgemäße Preise in der Kategorie Dokumentarfilme festgelegt: „Die goldene Traube“, „Die silberne Traube“, „Die bronzene Traube“.
3. Es wurden folgende vorschriftsgemäße Preise in der Kategorie Kurzfilme festgelegt: „Die goldene Traube“, „Die silberne Traube“, „Die bronzene Traube“.
4. Andere Preise (außervorschriftliche), die von den privaten Personen, Institutionen und Organisationen fundiert wurden, dürfen nach Vereinbarung mit dem Direktor des Lubuskie Filmsommers überreicht werden.
5. Höhe der in den oben genannten Punkten 1 und 2 gefassten Preise bestimmt der Direktor des Lubuskie Filmsommers.

§ 8
1. Das organisatorische Büro lädt ausgewählte Mitglieder des Filmteams ein und deckt die Kosten des Aufenthalts auf dem Lubuskie Filmsommer.
2. Über die Einladung der in dem Punkt 1 gefassten Personen entscheidet der Direktor des Lubuskie Filmsommers.
3. Die Filmteams der Wettbewerbsfilme stellen Ihre Filme vor und nehmen an den Treffen mit Publikum und Medien teil.

§ 9
Zu der Teilnahme am Lubuskie Filmsommer – Łagów 2019 werden eingeladen: Filmteams der Wettbewerbsfilme auf den Regelungen, welche im § 8 festgelegt wurden, hervorragende Autoren und Ausführende der Filme, die in Polen und im Ausland arbeiten, Medien- und Radiovertreter, Distributoren und Organisatoren verschiedener Veranstaltungen, in welchen man die Filmkunst in Polen und im Ausland verbreitet, ausländische Produzenten, Distributoren und Journalisten.

§ 10
Über Sachverhalte, die in der Ordnung nicht geregelt sind entscheidet der Direktor des Lubuskie Filmsommers.

§ 11
Die Anmeldung der Filme für die Teilnahme an dem Lubuski Filmsommer oder die Annahme der Einladung zur Teilnahme am Lubuskie Filmsommer ist äquivalent mit der Akzeptanz der vorliegenden Ordnung und den Festlegungen des Anmeldeformulars des Filmes (entry form).

Direktor von Lubuskie Filmsommer
Andrzej Kawala