Karnety na 53. edycję Lubuskiego Lata Filmowego, które umożliwiają dostęp do wszystkich projekcji odbywających się w ramach festiwalu w dniach 23-30 czerwca 2024 roku w Łagowie, będą dostępne do zakupu od 20 marca do 10 czerwca 2024 roku lub do wyczerpania puli karnetów.

CENA:

 • Karnet indywidualny – 180 zł + pakiet startowy
 • Karnet dla członków Dyskusyjnych Klubów Filmowych – 100 zł + pakiet startowy

SPRZEDAŻ:
Opłatę prosimy przekazać przelewem lub przekazem na konto:

Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze
Bank Zachodni WBK I Oddział Zielona Góra
nr 10 1090 1535 0000 0000 5301 9273

z zaznaczeniem instytucji, imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o akredytację (wydajemy tylko karnety imienne). Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesłać do 10 czerwca 2024 r. na adres: llf@llf.pl

KONTAKT:
Chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami: llf@llf.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW 53. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO – ŁAGÓW 2024

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Lubuskiego Lata Filmowego jest Klub Kultury Filmowej w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra (zwany w dalszej części Organizatorem)
 2. 53. edycja Lubuskiego Lata Filmowego (zwana w dalszej części Festiwalem) odbywa się w dniach 23 – 30 czerwca 2024 r. w Łagowie Lubuskim. 
 3. Celem Festiwalu jest popularyzacja sztuki filmowej, a także wyróżnienie najlepszych filmów oraz ich twórców. Festiwal stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń, służy rozszerzeniu współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami w dziedzinie twórczości filmowej.
 4. Na program Festiwalu składają się: pokazy specjalne, konferencje prasowe, spotkania twórców z publicznością, seminaria, spotkania edukacyjne, imprezy towarzyszące.
 5. Festiwal ma charakter konkursu filmów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej połączonym z przeglądem różnych kinematografii światowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów środkowoeuropejskich. W ramach Festiwalu organizowane są następujące Konkursy:
  • Konkursu Filmów Fabularnych;
  • Konkurs Filmów Dokumentalnych;
  • Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych.
  • Festiwal ma charakter międzynarodowy.
 6. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Lubuskiego Lata Filmowego, kieruje Biuro Organizacyjne powołane przez Organizatora.

§2 ZGŁASZANIE I SELEKCJA FILMÓW

 1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które posiadają prawo do dysponowania zgłaszanym filmem lub które otrzymały zgodę od osoby posiadającej to prawo.
 2. Zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi następujące materiały selekcyjne:
  1. Wypełnioną kartę zgłoszeniową;
  1. Kopię podglądową filmu w formie screenera online (np. Vimeo, YouTube, itp.). Wszystkie kopie muszą posiadać napisy angielskie lub polskie, jeśli film jest w języku innym niż polskim. Link do screenera zgłoszonego filmu powinien być aktywny do 2 lipca 2024 roku na wewnętrzne potrzeby Festiwalu. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane. Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge itp.) nie będą akceptowane;
  1. Listę dialogową w języku angielskim oraz polskim zawierającą time code;
  1. Fotosy filmu (min. 3, pliki typu .tiff lub .jpg, minimum 1920 pikseli na dłuższym boku, 300 dpi);
  1. Portret reżysera / reżyserów (pliki typu .tiff lub .jpg, minimum 1920 pikseli na dłuższym boku, 300 dpi);
 3. Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz kopię podglądową filmu (dane dostępu do screenera) należy przesłać na adres: llf@llf.pl do 30 KWIETNIA 2024 r.
 4. Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest terminowe przesłanie kompletu wymaganych materiałów selekcyjnych wymienionych w pkt. 2.
 5. Do selekcji można zgłosić nie więcej niż 2 filmy tego samego reżysera/reżyserki.
 6. Organizator nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu do Konkursów.
 7. Selekcja konkursowa: filmy do konkursu wybierane są przez Organizatora Festiwalu w konsultacji z Zespołem Selekcyjnym.
 8. Sekcja pozakonkursowa: Spośród filmów zgłoszonych do selekcji, Organizator może wybrać filmy do cykli pozakonkursowych.
 9. Lista filmów wybranych do konkursów i cykli pozakonkursowych umieszczona zostanie na stronie www.llf.pl tuż po zakończeniu selekcji.
 10. W 2024 roku, aż do odwołania, Festiwal zastrzega sobie prawo do nie wybierania filmów z Federacji Rosyjskiej.
 11. Zgłoszenie filmu do selekcji oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

§3 WARUNKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW

 1. Konkurs Filmów Fabularnych: do procesu selekcji można zgłaszać pełnometrażowe filmy fabularne o czasie trwania powyżej 60 min, które są przeznaczone do dystrybucji kinowej, telewizyjnej, na platformach VOD lub festiwalowej. Do udziału w Konkursie Filmów Fabularnych nie zostaną dopuszczone filmy:
  • Wyprodukowane przed 1 stycznia 2023 roku;
  • Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 2. Konkurs Filmów Dokumentalnych: do procesu selekcji można zgłaszać filmy dokumentalne, które stanowią odrębną całość artystyczną i których czas trwania jest dłuższy niż 60 minut. Do udziału w Konkursie Filmów Dokumentalnych nie zostaną dopuszczone filmy:
  • Wyprodukowane przed 1 stycznia 2023 roku;
  • Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 3. Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych: do procesu selekcji można zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne o czasie trwania do 30 minut. Do udziału w Konkursie Krótkich Filmów Fabularnych nie zostaną dopuszczone filmy:
  • Wyprodukowane przed 1 stycznia 2023 roku;
  • Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 4. Filmy włączone do Konkursu zostaną zaprezentowane w ramach Festiwalu na pokazie dla publiczności oraz międzynarodowego Jury.
 5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Organizacyjne Festiwalu: Klub Kultury Filmowej, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona góra, e-mail: llf@llf.pl.


§4 POKAZY FESTIWALOWE

 1. Pokazy festiwalowe odbędą się w dniach od 23 do 30 czerwca 2024 roku w Łagowie Lubuskim.
 2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez właściciela praw, Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi kopii filmowej w dwóch wersjach projekcyjnych:
 3. Format DCP. Kopia powinna być zgodna ze specyfikacją techniczną przesłaną przez Organizatora;
 4. Format .mp4 zakodowane kodekiem h.264/h.265 lub podobnym, w rozdzielczości min. Full HD.
 5. Wszystkie kopie pokazowe muszą posiadać napisy angielskie lub polskie, jeśli film jest w języku innym niż polski lub angielski. W momencie zgłaszania do selekcji Zgłaszający powinien zarezerwować kopię dla Organizatora na czas trwania Festiwalu.
 6. Kopie pokazowe powinny zostać wysłane w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu listy filmów konkursowych na adres: Klub Kultury Filmowej, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra lub za pomocą transferu online na adres: llf@llf.pl.
 7. Koszty transportu kopii pokazowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe, ponosi Zgłaszający.
 1. Zgłaszający jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.
 2. Kopie pokazowe zwracane będą na koszt Organizatora w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez Zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Organizator powinien być powiadomiony niezwłocznie.

§5 NAGRODY

 1. Nagrody regulaminowe przyznaje Międzynarodowe Jury. Przewodniczących i członków Jury powołuje Organizator Festiwalu.
 2. Obrady Jury mają charakter zamknięty i mogą odbywać się w formie zdalnej. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii filmu fabularnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”, nagroda organizatorów im. J. Burskiego.
 4. Ustala się następującą nagrody regulaminowe w kategorii filmu dokumentalnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
 5. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii krótki film fabularny: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
 6. Inne nagrody (pozaregulaminowe) fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje mogą być wręczane po uzgodnieniu z Organizatorem.
 7. Wysokość nagród ujętych w pkt. 2 do 4 ustala Organizator Festiwalu.
 8. Werdykt Jury i pozostałe decyzje dotyczące nagród zostaną ogłoszone podczas oficjalnego zakończenia Festiwalu. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie internetowej Festiwalu: www.llf.pl
 9. Każdy nagrodzony film zostanie uhonorowany statuetką i nagrodą finansową.
 10. Osoby wyróżnione niebędące na festiwalu otrzymują nagrodę finansową i statuetkę przesłane drogą pocztową / kurierem.
 11. Nagrody finansowe będą wypłacane wyłącznie reżyserom/reżyserkom nagrodzonych filmów na podstawie umów z laureatami/laureatkami w formie przelewu na konto bankowe podane w umowie w kwocie uwzględniającej wymagane polskim prawem potrącenia podatkowe.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania lub zmiany kategorii przyznawanych nagród.

§6 GOŚCIE

 1. Biuro Organizacyjne zaprasza wybranych członków ekip realizatorów filmów i pokrywa koszty ich pobytu na Lubuskim Lecie Filmowym.
 2. O zaproszeniu osób ujętych w pkt. 1 decyduje Organizator Festiwalu.
 3. Realizatorzy filmów konkursowych przedstawiają swój film, uczestniczą w spotkaniu z publicznością i mediami.
 4. Do udziału w 53. Lubuskim Lecie Filmowym – Łagów 2024 zaprasza się: ekipy realizatorów filmów konkursowych, wybitnych twórców i realizatorów filmowych pracujących w kraju i za granicą, przedstawicieli prasy, radia i telewizji, dystrybutorów i organizatorów różnych form upowszechniania sztuki filmowej w kraju i za granicą, zagranicznych producentów, dystrybutorów i dziennikarzy.

§7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Zasady zaprezentowania filmu na Festiwalu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Osoba zgłaszająca film ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzu zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, bądź też nie podanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.
 3. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 4. W przypadku zgłoszenia do udziału w Festiwalu filmu naruszającego prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca film pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich, a także koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego tytułu.
 5. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w mediach społecznościowych, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych oraz innych kanałach promocyjnych festiwalu.
 6. Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały do filmu, w tym zdjęcia, zwiastun (trailer) lub fragmenty filmu przesłane przez właściciela praw do filmu na warunkach określonych w panelu filmu (formularz online).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji konkursowych filmów po Festiwalu na publicznych pokazach na terenie województwa lubuskiego, podczas retrospektyw festiwalu w całej Polsce, a także poza granicami RP na międzynarodowych festiwalach filmowych

§8 RODO

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od twórców filmowych i zwycięzców jest Stowarzyszenie Klub Kultury Filmowej , ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: llf@llf.pl
 3. Dane osobowe zgłaszającego film do konkursu i osoby nagrodzonej finansowo będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursów, w celach podatkowych (dotyczy laureatów konkursów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zgłoszenia filmów do konkursów.
 5. Uczestnikom konkursów, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • adres korespondencyjny;
  • numer telefonu;
  • wizerunek.
 7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  • prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL);
  • nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego;
  • numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania na stronie festiwalu (także w mediach tradycyjnych i społecznościowych) o wynikach konkursu.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi Organizator posiada zawarte odpowiednie umowy.
 12.  Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
  • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
  • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych;
  • przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 14. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie filmu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu jak również wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
 15. W przypadku zgłaszania do konkursu osób trzecich, zgłaszający oświadcza, że poinformował osoby zgłaszane o przetwarzaniu danych przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§9 POSTANOWIENIE KOŃCZĄCE

 1. Osoba zgłaszająca film oświadcza, że nie będzie sobie rościć prawa do wynagrodzenia z tytułu projekcji zgłoszonego przez siebie filmu podczas trwania Festiwalu, retrospektyw z nim związanych oraz za wykorzystanie przez Organizatora fragmentów filmu w celach promocyjnych.
 2. Osoba, która zgłosiła swój film wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb promowania filmu na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883). Osoby oświadczają także, że zostały poinformowane, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje im prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia.
 3. Dane kontaktowe osób zgłaszających film, służą jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.
 4. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator może odmówić przyjęcia filmu do Konkursu lub wycofać go z Konkursu, jeżeli ujawnią się jakiekolwiek okoliczności uchybiające niniejszemu Regulaminowi.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje ostateczne podejmuje Organizator Festiwalu.