You are currently viewing Konkurs Facebook 2022 – Jaki film dodaje Ci energii?

Konkurs Facebook 2022 – Jaki film dodaje Ci energii?

 • Post author:
 • Post category:archiwum

REGULAMIN KONKURSU
„Jaki film dodaje Ci energii?”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Jaki film dodaje Ci energii?”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest KLUB KULTURY FILMOWEJ (KRS: 0000036872, NIP: 9730071371, REGON: 970057664), z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Kazimierza Wielkiego 21, kod pocztowy 65-047, nazywany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
 3. Konkurs będzie prowadzony na osi czasu profilu festiwalu Lubuskie Lato Filmowe w portalu społecznościowym Facebook.
 4. Uczestnicy o Konkursie dowiadują się z opublikowanej na osi czasu Lubuskie Lato Filmowe grafiki oraz opisu zamieszczonego pod nią.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie https://www.llf.pl/konkursfacebook2022
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 3 ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem jest osoba, która bierze udział w Konkursie„Jaki film dodaje Ci energii?” organizowanym przez festiwal Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie.
 2. Zasady Konkursu:
  a) Należy zamieścić pod postem konkursowym komentarz z odpowiedzią na pytanie (w formie tekstowej lub graficznej): “Jaki film dodaje Ci energii?”.
  b) Zaakceptować Regulamin znajdujący się na stronie  https://www.llf.pl/konkursfacebook2022. Za akceptację Regulaminu uznaje się dokonanie wpisu pod postem Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które wykorzystywały fałszywe profile użytkownika w portalu społecznościowym Facebook lub postępowały niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Treść zamieszczona w poście konkursowym przez Uczestników nie może zawierać wulgaryzmów, wyrażeń obraźliwych, naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie innych osób.
 5. Konkurs rozpoczyna się od momentu ogłoszenia go na osi czasu na fanpage’u Lubuskie Lato Filmowe w portalu społecznościowym Facebook dnia 1 lipca 2022 r. i trwa do 10 lipca do godziny 23:59.
 6. Organizator Konkursu ogłosi wyniki Konkursu na osi czasu na stronie swojego fanpage’u w portalu społecznościowym Facebook najpóźniej do dnia 20 lipca 2022, do godziny 20:00.
 7. Warunkiem przyznania Nagrody jest zgłoszenie się Zwycięzcy w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook w ciągu 72 godzin od dnia ogłoszenia wyników i ustalenie do dnia 25 lipca 2022 r. do godziny 15:00 wszystkich niezbędnych szczegółów dotyczących odbioru nagrody.
 8. W przypadku nieotrzymania od Zwycięzcy Konkursu wiadomości prywatnej w serwisie Facebooka w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi

§ 4 NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów Lubuskiego Lata Filmowego. Zwycięzca otrzymuje tylko jeden komplet gadżetów.
 2. Nagrodę zdobywa osoba, której odpowiedź na pytanie konkursowe, wstawiona w komentarzu pod postem konkursowym, zostanie uznana przez komisję konkursową za najbardziej kreatywną – w sposób i w terminie określonym w § 3. Organizator zastrzega, że Zwycięzca konkursu może być tylko jeden.
 3. Uczestnik konkursu może podać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. W przypadku, gdy Uczestnik poda więcej niż jedną odpowiedź pod uwagę brana będzie pierwsza udzielona odpowiedź.
 4. Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu, która znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego 21 w Zielonej Górze lub wskazać adres do wysyłki na wskazany adres – po wcześniejszym ustaleniu terminu przybycia w wiadomościach prywatnych Messenger pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem. Organizator zastrzega, iż brak jest możliwości odbioru Nagrody przez osobę inną aniżeli Zwycięzca.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 6. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8 w § 3 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania danej Nagrody.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest KLUB KULTURY FILMOWEJ (KRS: 0000036872, NIP: 9730071371, REGON: 970057664), z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Kazimierza Wielkiego 21, kod pocztowy 65-047, nazywany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi można kierować na adres e-mail llf@llf.pl
 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, opublikowania wyników na osi czasu Lubuskie Lato Filmowe w portalu społecznościowym Facebook, skontaktowania się celem ustalenia szczegółów odbioru Nagrody oraz przekazania jej Zwycięzcy.
 3. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 4. Zgromadzone dane osobowe organizator przetrzymuje bezterminowo w celach marketingowych.
 5. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zaprzestania przetwarzania i żądania usunięcia danych osobowych.
 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wyników Konkursu.
 7. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykonanie w Biurze Organizatora fotografii Uczestnika w przypadku wytypowania go jako Zwycięzcy Konkursu, przedstawiającej Uczestnika trzymającego Nagrodę, także wraz z osobą wręczającą Nagrodę reprezentującą Organizatora.
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik w przypadku wytypowania go jako Zwycięzcy Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, o której mowa w ust. 8 powyżej na fanpage Organizatora w serwisie facebook.com.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 3. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu na adres e – mail: llf@llf.pl w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.
 7. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialność i za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika w terminie, zgodnie z postanowieniami powyżej. Przedłużenie z tego powodu możliwości przystąpienia do Konkursu przez Uczestników jest wykluczone.
 10. Organizator przestrzega przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.