Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania Kina Festiwalowego Lubskiego Lata Filmowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2

 • Post author:
 • Post category:archiwum

Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania Kina Festiwalowego Lubskiego Lata Filmowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania Kina Festiwalowego – Lubuskiego Lata Filmowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
 2. Obsługa Kina zobowiązana jest stosować wytyczne właściwych władz sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, w tym do zapewnienia wszystkim osobom przebywającym na terenie Kina niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z obiektu.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Kina zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

§2

Zakres regulaminu

Niniejszy regulamin swoim zakresem obejmuje:

 1. Wprowadzenie zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla widzów biorących udział w seansach filmowych/wydarzeniach na terenie Kina oraz osób przebywających w przestrzeni Kina.
 2. Wprowadzenie zasady bezpiecznej obsługi klientów wynikającej z reżimu sanitarnego.

§3

Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla osób przebywających w przestrzeni Kina

 1. Po wejściu do budynku Kina, każda osoba zobowiązana jest:
  1) do zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m;
  2) do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się w budynku Kina;
  3) stosowanie masek ochronnych zasłaniających nos i usta na terenie Kina.
 2. Osoby przebywające na terenie Kina Festiwalowego mają obowiązek stosowania się do komunikatów rozmieszczonych w przestrzeniach Kina oraz stosować się do zaleceń pracowników obsługi i służb ochrony.
 3. Obowiązku noszenia maseczki nie mają dzieci do 4 roku życia oraz osoby ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności.
 4. W budynku Kina Festiwalowego wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się (dotyczy wejść do budynku, korytarzy, kolejek do kas, toalet, windy itp.).
 5. Liczba widzów przebywających jednocześnie w salach Kina Festiwalowego została zmniejszona do maksymalnie 75 % miejsc siedzących w każdej z sal.
 6. Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą brać udziału w seansach i wydarzeniach organizowanych przez Lubuskie Lato Filmowe oraz przebywać w przestrzeni Kina.
 7. Każdy widz seansu filmowego/wydarzenia realizowanego w Kinie Festiwalowym ma możliwość pozostawienia deklaracji z danymi kontaktowymi. Dane te mogą zostać przekazane odpowiednim służbom w przypadku wykrycia ognisk choroby SARS-CoV-2 na terenie Kina.
 8. Deklaracja, o której mowa w ust. 7 wyżej, składana jest w wersji pisemnej przy wejściu do sal kinowych.
 9. Informacja o celach i zasadach zbierania danych osobowych znajduje się w treści deklaracji.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych może zostać nie wpuszczona do budynku Kina lub poproszona o opuszczenie budynku, także w trakcie trwania seansu/wydarzenia. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Lubuskiego Lata Filmowego żadne roszczenia.
 2. Zaleca się na bieżąco śledzić stronę internetową Lubuskiego Lata filmowego (www.llf.pl).
 3. Przebywanie na ternie Kina jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 29.08.2021.