Widzowie i Widzki 52. edycji Lubuskiego Lata Filmowego mogą kupić karnet, upoważniający do wstępu na wszystkie projekcje filmowe odbywające się w ramach festiwalu w dniach od 25 czerwca do 2 lipca 2023 w Łagwie. Sprzedaż karnetów rozpoczyna się 20 marca 2023 r. i trwa do 10 czerwca 2023 r. włącznie lub do wyczerpania puli karnetów.

CENA:

Karnet indywidualny – 150 zł + pakiet startowy

Karnet dla członków Dyskusyjnych Klubów Filmowych – 80 zł + pakiet startowy

SPRZEDAŻ:
Opłatę prosimy przekazać przelewem lub przekazem na konto:

Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze
Bank Zachodni WBK I Oddział Zielona Góra
nr 10 1090 1535 0000 0000 5301 9273

z zaznaczeniem instytucji, imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o akredytację (wydajemy tylko karnety imienne). Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesłać do 10 czerwca 2023 r. na adres: llf@llf.pl

KONTAKT:
Chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami: llf@llf.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW 52. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO – ŁAGÓW 2023

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży jest Klub Kultury Filmowej, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra, NIP 973 007 13 71.
 2. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia karnetu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zakup karnetu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2.

Sprzedaż akredytacji — PROJEKCJE KINOWE I PLENEROWE

 1. Karnet uzyskuje się przez wysłanie zgłoszenia i wykonanie przelewu na konto Organizatora. Zgłoszenia (z zaznaczeniem instytucji, imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o karnet) wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać do 10 czerwca 2023 r. na adres: llf@llf.pl.
 2. Dane Organizatora do przelewu:
  Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze
  Bank Zachodni WBK I Oddział Zielona Góra
  nr 10 1090 1535 0000 0000 5301 9273
 3. Sprzedaż karnetów rozpoczyna się 20 marca 2023 r. i trwa do 10 czerwca 2023 r. włącznie lub do wyczerpania puli karnetów.
 4. Karnet upoważnia do wejścia na dowolną ilość pokazów filmowych w ramach 52. Lubuskiego lata Filmowego.
 5. Karnet wydaje Biuro Organizacyjne znajdujące się w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik”  ul. Bolesława Chrobrego 10, 66-220 Łagów.
 6. Karnety można odbierać w dniach od 25 czerwca do 1 lipca 2023 r. w Biurze Organizacyjnym (Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik” ul. Bolesława Chrobrego 10, (66-220 Łagów) w godz. 11.00–20.00.
 7. Karnet jest imienny i przewidziany tylko dla jednej osoby. Obsługa Festiwalu ma prawo wylegitymować Festiwalowicza poprzez sprawdzenie dowodu tożsamości.
 8. Nie można dokonać zwrotu karnetu na pokazy 52. Lubskiego Lata Filmowego.
 9. Integralną częścią zakupionego karnetu jest pakiet startowy: imienny identyfikator upoważniający do wstępu na pokazy filmowe oraz gadżety festiwalowe.
 10. Duplikaty karnetów (imiennych identyfikatorów) nie będą wydawane.

§ 3.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia karnetu Nabywca może składać w formie pisemnej wysłanej, na adres e-mail: llf@llf.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Kupującego oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Do umowy nabycia karnetu zawartej między Organizatorem, a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Nabywcy.
 5. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze sprzedażą biletów jest Klub Kultury Filmowej, z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Kazimierza Wielkiego 21 (650047). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi sprzedaży biletów oraz ich weryfikacji podczas wydarzenia.