LLF 2018: Regulamin

REGULAMIN 47. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO – ŁAGÓW 2018
§1
1. 47. edycja Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018 – odbywa się w dniach od 24 czerwca do 1 lipca 2018 r. w Łagowie Lubuskim.
2. Lubuskie Lato Filmowe, ma charakter konkursu filmów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej połączonym z przeglądem różnych kinematografii światowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów środkowoeuropejskich.
3. Celem Lubuskiego Lata Filmowego jest popularyzacja sztuki filmowej, a także wyróżnienie najlepszych filmów oraz ich twórców.
4. Lubuskie Lato Filmowe stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń, służy rozszerzeniu współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami w dziedzinie twórczości filmowej.
5. Lubuskie Lato Filmowe promuje filmy o wysokich walorach artystycznych.

§2
1. Organizatorem Lubuskiego Lata Filmowego jest Klub Kultury Filmowej w Zielonej Górze.
2. Organizator zaprasza do współudziału w organizacji inne jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację programu 47. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018.
3. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Lubuskiego Lata Filmowego, kieruje Biuro Organizacyjne powołane przez Dyrektora Lubuskiego Lata Filmowego.

§3
1. Na program 47. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018 składają się: pokazy filmów konkursowych, pokazy specjalne, konferencje prasowe, spotkania twórców z publicznością, seminaria, spotkania edukacyjne, imprezy towarzyszące.
2. Biuro Organizacyjne zaprasza zainteresowane osoby, stowarzyszenia, instytucje do organizowania w ramach 47. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018, spotkań, seminariów, stoisk handlowych i promocyjnych, pokazów, wystaw i innych imprez służących rozwojowi sztuki i kultury filmowej.

§4
1. Do konkursu filmów fabularnych w ramach 47. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018, wybierane są przede wszystkim filmy wyprodukowane od 1 stycznia 2017 roku do 1 czerwca 2018 roku na nośnikach DCI, Blu-ray lub DVD, stanowiące odrębną całość artystyczną, których minimalny czas projekcji wynosi 60 minut.
2. Do konkursu filmów dokumentalnych w ramach 47. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018, wybierane są przede wszystkim filmy wyprodukowane od 1 stycznia 2017 roku do 1 czerwca 2018 roku na nośnikach DCI, Blu-ray lub DVD, stanowiące odrębną całość artystyczną.
3. Do konkursu krótkich filmów fabularnych w ramach 47. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018, wybierane są przede wszystkim filmy wyprodukowane od 1 stycznia 2017 roku do 1 czerwca 2018 roku na nośnikach DCI, Blu-ray lub DVD, stanowiące odrębną całość artystyczną, których maksymalny czas projekcji wynosi 60 minut.
4. Dyrektor, może zdecydować w szczególnych przypadkach o dopuszczeniu do konkursu filmów wyprodukowanych przed terminem podanym w punkcie 1 do 3.

§5
1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia filmu jest wypełnienie druku zgłoszenia (entry form), który zawiera w swojej treści warunki zgłoszenia filmu, zasady kwalifikowania filmu do udziału w festiwalu i warunki udziału filmu w festiwalu.
2. Filmy do konkursu wybierane są przez organizatorów Lubuskiego Lata Filmowego, a wyborem kieruje Dyrektor w konsultacji z krytykami filmowymi, organizatorami festiwali i przeglądów filmowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
3. Doboru osób wytypowanych do konsultacji każdorazowo dokonuje Dyrektor.

§6
1. Nagrody regulaminowe przyznaje JURY.
2. Przewodniczących i członków Jury powołuje Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego.

§7
1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii filmu fabularnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”, nagroda organizatorów im. J. Burskiego.
2. Ustala się następującą nagrody regulaminowe w kategorii filmu dokumentalnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
3. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii krótki film fabularny: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
4. Inne nagrody (pozaregulaminowe) fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje mogą być wręczane po uzgodnieniu z Dyrektorem Lubuskiego Lata Filmowego.
5. Wysokość nagród ujętych w pkt. 1 do 3 ustala Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego.

§8
1. Biuro Organizacyjne, zaprasza wybranych członków ekip realizatorów filmów i pokrywa koszty ich pobytu na Lubuskim Lecie Filmowym.
2. O zaproszeniu osób ujętych w pkt. 1 decyduje Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego.
3. Realizatorzy filmów konkursowych przedstawiają swój film, uczestniczą w spotkaniu z publicznością i mediami.

§9
Do udziału w 47. Lubuskim Lecie Filmowym – Łagów 2018 zaprasza się: ekipy realizatorów filmów konkursowych na zasadach określonych w §8 regulaminu, wybitnych twórców i realizatorów filmowych pracujących w kraju i za granicą, przedstawicieli prasy, radia i telewizji, dystrybutorów i organizatorów różnych form upowszechniania sztuki filmowej w kraju i za granicą, zagranicznych producentów, dystrybutorów i dziennikarzy.

§10
W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego.

§11
Zgłoszenie udziału filmu w Lubuskim Lecie Filmowym lub przyjęcie zaproszenia filmu do udziału w Lubuskim Lecie Filmowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i ustaleń zawartych w zgłoszeniu filmu (entry form).

Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego
Andrzej Kawala